Question Pool സമാന്തര ശ്രേണി

സമാന്തര ശ്രേണി - SAMAGRA Question Pool & Answers | Class 10 - Malayalam Medium

Kerala Syllabus SAMAGRA SCERT SAMAGRA Question Pool for Class 10 - Malayalam Medium Maths സമാന്തര ശ്രേണി

BrainsPrep Logo


Qn 1.

a) 7 ന്റെ  ഗുണിതങ്ങളോട് 3 കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക

b) ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതരൂപം എഴുതുക

c) 2000 ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാകുമോ?

 • Answer)

  a) 10, 17, 24 ....                                                   

  b) 7n+3                                                              

  c)  എണ്ണല്‍ സംഖ്യയല്ല. അതുകൊണ്ട് 2000 പദമാകില്ല

Qn 2.

പൊതുവ്യത്യാസം തുല്യമായ രണ്ട് സമാന്തരശ്രേണികളുടെ ആദ്യപദങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 10 ആണ്.

a) രണ്ടാം പദങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര?

b) n- ാം പദങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര?

c) n പദങ്ങളുടെ തുകകള്‍ തമ്മിലുള്ള വ്യ‌ത്യാസം എത്ര?

 • Answer)

  a) 10                                          

  b) 10                                          

  c) 10 x n = 10n 

Qn 3.

ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയു‌ടെ ബീജഗണിതരൂപം 3 n squared plus 4 n ആണ്

a) ശ്രേണിയുടെ ആദ്യപദം എഴുതുക

b) ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതരൂപം എഴുതുക.

c) ഇരുപതാം പദം കണക്കാക്കുക.

 • Answer)

  a) 3+4 = 7                                                                    

  b) 6n + (7-6) = 6n+1                                                      

  d) 6 x 20 +1 = 121   

Qn 4.

ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതരൂപം 4n+3 ആണ്. 44 ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാകുമോ? എന്തുകൊണ്ട്?

 • Answer)

  4 x 10 +3 = 43.

  44   പദമാകില്ല 

Qn 5.

6,10,14,... എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ

a) പത്താം പദത്തേക്കാള്‍ എത്ര കൂടുതലാണ് 15ാം പദം ?

b) 20ാം പദത്തേക്കാള്‍ 32 കൂടുതലായ പദമേത്?

 • Answer)

  a) 5 x 4 = 20                                         

  b) ഇരുപത്തെട്ടാം പദം

Qn 6.

പൊതുവ്യത്യാസം 6 ആയ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒമ്പതാം പദം പൂജ്യം ആണ്.

a) ശ്രേണിയുടെ എട്ടാം പദം, പത്താം പദം എന്നിവ എഴുതുക

b) ആദ്യത്തെ 17 പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര?

 • Answer)

  a) -6, 6                                           

  b) 17 x 0 = ൦

Qn 7.

ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ 16-ാം പദം 60 ഉം 26-ാം പദം 90ഉം ആണ്.

a) ഈ പദങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര?

b) ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര?

c) ഈ ശ്രേണി എഴുതുക

 • Answer)

  a) 90-60 = 30                                        
  b)  =3                                    

  c) ആദ്യപദം = 60 - (15 x 3) = 15            

  ശ്രേണി 15, 18, 21 ....          

Qn 8.

a) എണ്ണല്‍ സംഖ്യകളുടെ പകുതികളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക

b) ഈ ശ്രേണിയിലെ പൂര്‍ണ്ണസംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക‌

c) ആദ്യശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമായിരിക്കും 23?

d) ആദ്യശ്രേണിയിലെ ആദ്യ 50 പദങ്ങളുടെ തുകയെന്ത്?

 • Answer)

  a)  , , , , ......                                 

  b) 1, 2, 3, ......                                                  

  c) 46                                                               

  d)  =637. 5     

Qn 9.

ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതരൂപം 8n +11 ആകുന്നു.

a)ഇതിന്റെ പൊതു വ്യത്യാസം എഴുതുക

b)ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം എന്ത്?

c)11 ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ? എന്തുകൊണ്ട്?

 • Answer)

  a) പൊതുവ്യത്യാസം = 8                                                                                                          1

  b) ശിഷ്ടം =3                                                                                                    1

  c)അല്ല. ആദ്യപദം 19 ഉം പൊതുവ്യത്യാസം 8 ഉം ആകുന്നു.     

Qn 10.

 , , , ....... എന്ന സമാന്തരശ്രേണി പരിഗണിച്ചാല്‍

a) ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത്?

b) ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പൂര്‍ണസംഖ്യാ പദമേത്?

 • Answer)

  a)                           

  b)  =3    

Qn 11.

ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി യുടെ ബീജഗണിത രൂപം 6n+1 ആകുന്നു.

a) ശ്രേണി എഴുതുക?

b)ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെ 6കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം എത്ര?

c)6 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല്‍ 2 ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണല്‍ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതരൂപമെഴുതുക?

 • Answer)

  a) 7,13,19,...                                          1

  b) 1                                                        1

  c) 6n-4 

Qn 12.

ഒരു സമാന്തരശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ 15 പദങ്ങളുടെ തുക 300 ആകുന്നു.

a) 8ാം പദം എത്ര?

b) ആദ്യപദം 6 ആയാല്‍ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര?

c) ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക?

 • Answer)

  a) 20                           

  b) 2                             

  c) 2n+4 

Qn 13.

ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതരൂപം 5n-3 ആകുന്നു.

a)ഈ ശ്രേണിയിലെ 20ാം പദം എഴുതുക?

b) ആദ്യത്തെ 39 പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക?

 • Answer)

  a) 20 ാം പദം =100 – 3= 97                                                       

  b) 39പദങ്ങളുടെ തുക =39 x 20ാം പദം =39 x97=3783 

Qn 14.

ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ 5 പദങ്ങളുടെ തുക 60 ആയാല്‍ ശ്രേണി എഴുതുക?

 • Answer)

  മധ്യപദം =12 

Qn 15.

a )ആദ്യപദം 1ഉം പൊതുവ്യത്യാസം ½ യും ആയ സമാന്തരശ്രേണിയെഴുതുക?

b) ഈ ശ്രേണിയിലെ 31ാം പദമെഴുതുക?

c)ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ 31പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക?

 • Answer)

  a) 1, 1 ½,2 ,2 ½,...                                               

  b) 16                                                                     

  c)  x17=263.5   

Qn 16.

ഒരു സമാന്തരശ്രേണിയിലെ 10ാം പദം 20 ഉം,20ാം പദം 10 ഉം ആകുന്നു.

a)പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര?

b) 30ാം പദം എത്ര?

 • Answer)

  a) 10പൊതുവ്യത്യാസം = -10                              

  പൊതുവ്യത്യാസം =-1                                         

  b) 30-ാം പദം =0     

Qn 17.

a. 20,16,12,...എന്ന സമാന്തരശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര?

b.ഇതില്‍ എത്ര അധിസംഖ്യാപദങ്ങളുണ്ട്?

c.ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂനസംഖ്യാ പദമേത്?

d. അത് എത്രാമത്തെ പദമാണ് ?

 • Answer)

  a. പൊതുവ്യത്യാസം=  -4                                                                

  b.അധിസംഖ്യകളുടെ എണ്ണം  = 5                                                        

  c.ആദ്യ ന്യൂന സംഖ്യ -4                                                                     

  d . 7 ാം പദം

Qn 18.

a)-100,-96,-92,....എന്ന സമാന്തരശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര?

b) പൂജ്യം ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക?

c)ഇതിലെ ആദ്യത്തെ അധിസംഖ്യാ പദമേത്?

 • Answer)

  a)പൊതുവ്യത്യാസം =4                                                      

  b) പൂജ്യം പദമാണ്                                                             

  c) ആദ്യ അധിസംഖ്യാ പദം = 4   

Qn 19.

a) ആദ്യപദം 10 ഉം, പൊതുവ്യത്യാസം 4 ഉം ആയ സമാന്തരശ്രേണി എഴുതുക?

b)11,17,23,....എന്ന സമാന്തരശ്രേണിയിലേയും ആദ്യത്തെ ശ്രേണിയിലേയും ഒരേ സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ശ്രേണിയായി എഴുതുക?

c) ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ 20 പദങ്ങളുടെ തുക എഴുതുക?

 • Answer)

  a) 10,14,18,....                          

  b)1,3,5,7,......                            

  c)20²= 400  

Qn 20.

a) ഇരട്ട സംഖ്യകളായ പൂര്‍ണവര്‍ഗങ്ങളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക.                  

b)ഇത് സമാന്തരശ്രേണിയാണോ?

 • Answer)

  a)4,16,36,64,...               

  b)ഇത് സമാന്തരശ്രേണിയല്ല

Qn 21.

ഒരു സമാന്തരശ്രേണിയിലെ 9 പദങ്ങളുടെ തുക 360ആയാല്‍

a) 5ാം പദം ഏത്?

b) ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ 5പദങ്ങളുടെ തുക 100 ആയാല്‍ 3ാം പദം എത്ര?

c)ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര?

d)ശ്രേണി എഴുതുക?

 • Answer)

  a) 5- ാം പദം = 360 over 9 space equals 40                                             

  b)മൂന്നാം പദം = 100 over 5 space equals 20                                             

  c)പൊതുവ്യത്യാസം= 10                                                     

  d)0,10,20,... 

Qn 22.

ആദ്യത്തെ 30 എണ്ണല്‍സംഖ്യകളുടെ തുക  ആകുന്നു.

a) 6 ന്റെ ഗുണിതങ്ങളായ ആദ്യത്തെ 30 എണ്ണല്‍ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക?

b) 6 ന്റെ ഗുണിതങ്ങളില്‍ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം എഴുതുക?

 c )ഈ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ 30 പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക?

 • Answer)

  a)  x 6                                  

     = 2790                                           

  b) 6n-2                                              

   c )2790-60= 2730 

Qn 23.

ഒരു സമാന്തരശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതരൂപം 8n+5 ആകുന്നു.

a) ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര?

b)ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യയും ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര?

 • Answer)

  a) 8                                       

  b) 8

Qn 24.

4,6,8,... എന്ന സമാന്തരശ്രേണി പരിഗണിക്കുക

a) ഈ ശ്രേണിയിലെ അഞ്ചാം പദമെത്ര?

b )ഒന്നാം പദവും മൂന്നാം പദവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമെന്ത്?

c)രണ്ടാം പദത്തിന്റേയും അഞ്ചാം പദത്തിന്റേയും അംശബന്ധം എന്ത്?

d) 10ാം പദവുമായി ഇതേ അംശബന്ധം പാലിക്കുന്ന പദമേത്?

 • Answer)

  a) 12                                                                     

  b) 1:2                                                                      

  c) 1:2                                                                      

  d) 21 ാം പദം

Qn 25.

a)200നേക്കാള്‍ വലുതും 7കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല്‍ 3 ശിഷ്ടം വരുന്നുതുമായ ആദ്യസംഖ്യയേത്?

b)200നും 400 നും ഇടയില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട്?

c) ഇവയുടെ തുക കാണുക?

 • Answer)

  a) ആദ്യസംഖ്യ 206 എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന്                                                                                                                                                                           1

  അവസാന സംഖ്യ- 395 എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന്                                                                                                                                                                     

  206,213, 220 ...395 എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ,പൊതുവ്യത്യാസം 7 എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു                                                                                                          

  b) പദങ്ങളുടെ എണ്ണം = 28 എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന്                                                                                                                                                               

  c) തുക  8414  എന്ന്  കാണുന്നതിന്         

Qn 26.

a) 9ന്റെ ഗുണിതമായ ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ക സംഖ്യയേത്?

b) 9ന്റെ ഗുണിതമായ മൂന്നക്കസംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക?

c) 9ന്റെ ഗുണിതമായ എത്ര മൂന്നക്കസംഖ്യകളുണ്ട്?

e) ഈ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക

 • Answer)

  a) 108                                                                   

  b) 108, 117, 126 .......                                          

  c)  + 1 = 100                                      

  d)  = 55350       

Qn 27.

4

8   12

16  20    24

28  32   36   40

... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

a) ഈ പാറ്റേണിലെ അടുത്ത രണ്ട് വരികള്‍ എഴുതുക

b) 11ാം വരിയിലെ ആദ്യത്തേയും അവസാനത്തേയും സംഖ്യകള്‍ കണ്ടെത്തുക

 • Answer)

  a) 44  48  52  56   60

      64  68  72  76  80  84                                                       

  c) [ + 1 ] x 4 = 56 x 4 = 224                                    

        fraction numerator 11 cross times 12 over denominator 2 end fraction space cross times space 4 equals 66 cross times 4 equals 264      

Qn 28.

                  2

             4  6   8

       10   12   14  16  18

            .  .  .  .  .  .  .  .  

a) ഈ പാറ്റേണിലെ അടുത്ത  വരി എഴുതുക.

b) 10ാം വരിയില്‍ എത്ര സംഖ്യകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും?

c) 10ാം വരിയിലെ അവസാന സംഖ്യയും,ആദ്യസംഖ്യയും കാണുക?

 • Answer)

  a) 20,22,24,26,28,30, 32                                                                       

  b)20-1=19                                                                                                

  c)അവസാന പദങ്ങള്‍  2x1², 2x2², 2x3²,...എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന്          

  10ാം വരിയിലെ അവസാന സംഖ്യ =2x10²=200                                       

  10 ാം വരിയിലെ ആദ്യസംഖ്യ =2x 9² + 2=164 


Class 10 English Medium SAMAGRA Question Pool Click here
Class 10 - Malayalam Medium SAMAGRA Question Pool Click here
Class 9 English Medium SAMAGRA Question Pool Click here
Class 11 SAMAGRA Question Pool Click here
Class 12 SAMAGRA Question Pool Click here